Black
Khaki
White
Navy
Blue
Pink
Black
Black
Black
Navy
Navy
Green